Download mijn gratis e-book over conflicthantering
Gratis e-book over conflicthanteringDownload (pdf)

Page content

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van WitloksCommunicatie, WitloksCommunicatie is een eenmanszaak naar Nederlands recht.

Opdrachtgever betekent hierna: de opdrachtgever van WitloksCommunicati of in geval van meerdere opdrachtgevers, die opdrachtgevers. Opdrachtgever is een natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie WitloksCommunicatie zich inspant om de overeengekomen diensten te verlenen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk soort opdracht die wordt gegeven aan WitloksCommunicatie en op alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.

Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen de opdrachtgever en WitloksCommunicatie zijn overeengekomen.

Elke vorm van aansprakelijkheid van WitloksCommunicatie, en degene die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van WitloksCommunicatie, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van WitloksCommunicatie komt.

Indien de verzekering geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van WitloksCommunicatie beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever aan WitloksCommunicatie verschuldigde honorarium.

Behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid, vrijwaart de opdrachtgever WitloksCommunicatie en zal de opdrachtgever WitloksCommunicatie schadeloosstellen terzake van alle vorderingen die een derde op enig tijdstip jegens WitloksCommunicatie mocht instellen en die verband houden met handelen of nalaten van WitloksCommunicatie tijdens de werkzaamheden van WitloksCommunicatie.

WitloksCommunicatie kan in overleg met opdrachtgever derden voor bepaalde werkzaamheden inschakelen. WitloksCommunicatie is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden.

Het door WitloksCommunicatie te declareren honorarium wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren en het overeengekomen uurtarief. Door WitloksCommunicatie betaalde voorschotten worden daarnaast in rekening gebracht.

De door de opdrachtgever aan WitloksCommunicatie verschuldigde bedragen worden tussentijds en/of bij het einde van de werkzaamheden aan opdrachtgever gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

Bij gebrek aan tijdige betaling is WitloksCommunicatie gerechtigd om over het uitstaande factuurbedrag 1% rente per maand (een gedeelte van een maand daaronder begrepen) en 15% wegens buitengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en WitloksCommunicatie is Nederlands recht van toepassing.

Indien WitloksCommunicatie en de opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.