MfN Mediation


Mensen zijn verschillend en daar

waar mensen samenleven en samenwerken

worden die verschillen zichtbaar. 

Is er een plek waar wij elkaar kunnen ontmoeten?
De plek in het midden
Het niemandsland
Waar we de grens overgaan
Waar jij gelijk hebt
En ik ook gelijk heb
En waar we beiden ongelijk hebben 
en ons beiden onrecht is aangedaan
Kunnen we elkaar daar ontmoeten?
En op zoek gaan naar de plek waar dat pad begint
Het pad dat eindigt wanneer we vergeven.

Stukje uit ' gebed voorafgaand aan het gebed' - Desmond Tutu- 


Wanneer de verschillen van mensen groter worden kunnen deze leiden tot een conflict. Mediation is een manier om conflicten op een constructieve manier op te lossen. Een manier om het vastgelopen gesprek weer op gang te brengen. 


Als MfN mediator kun je mij inzetten bij:


• arbeidsconflicten,
• re-integratie,
• ontslag,
• samenwerkingskwesties,
• familiezaken,
• echtscheidingszaken,
• burenruzies,
• etc. etc.


Mediation bij WitloksCommunicatie zorgt voor:

  • Verheldering.
  • Een gezamenlijk gedragen en duurzame oplossing. Een win-win situatie.
  • Ruimte om de relatie in stand te houden of om elkaar in de toekomst nog op een fijne manier tegen te kunnen komen.
  • Persoonlijke ontwikkeling.

Als mediator bedenk ik geen oplossingen maar begeleid ik de partijen in het communicatieproces naar die oplossing toe. Het proces krijgt in alle gevallen meer aandacht dan de oplossing. Het resultaat is een win-win oplossing of anders niets. 

Werkwijze

mediation

Ik ben aangesloten bij de MfN (voormalig NMI-register). De MfN is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. Dit betekend dat ik gecertificeerd en professioneel een aantal basisuitgangspunten hanteer. Deze uitgangspunten bestaan o.a. uit: onpartijdigheid, vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en geheimhouding.


Als mediator handel ik in het belang van beide partijen. Ik geef iedere partij de mogelijkheid om zijn of haar visie op het conflict te geven en we verkennen samen de onderstroom daarvan.


Alle partijen (en ik als mediator) kunnen op elk moment besluiten de mediation te stoppen. Vrijwilligheid is niet hetzelfde als vrijblijvendheid. Inzet wordt van alle partijen verlangd.


De vertrouwelijkheid is van groot belang en geldt voor de partijen, voor mij als mediator en ook voor de eventuele adviseurs van partijen. Tijdens de mediation wordt niets zonder toestemming in de openbaarheid gebracht. Er worden afspraken gemaakt over wat er verteld mag worden en aan wie. Informatie die in de mediation is verkregen is uitgesloten van een eventuele rechtszaak en vallen onder de geheimhouding.


Voorafgaand aan de mediation ondertekenen we een mediationovereenkomst waarin o.a. bovengenoemde uitgangspunten worden vastgelegd.

Intakegesprek

Nadat beide partijen aan hebben gegeven te kiezen voor mediation volgt er een kort (telefonisch) intakegesprek. In dit gesprek is er ruimte voor oriënterende vragen en beoordeel ik of het conflict geschikt is voor mediation en of ik de juiste persoon ben om jullie te helpen. Als dit het geval is, krijgt ieder de nodige documenten die dienen als handvaten voor de mediation. Zoals de mediationovereenkomst en een kopie van de gedragsregels en het reglement van het MfN. 

De mediationgesprekken

Na het gezamenlijk ondertekenen van de mediation overeenkomst, gaat de eigenlijke mediation van start. Dit zijn gezamenlijke bijeenkomsten waarin o.a. onderstaande punten de aandacht krijgen;


  • Waar gaat het conflict over.
  • Waarom zijn we bij elkaar.
  • Je krijgt beiden de gelegenheid je visie op het conflict te verduidelijken zonder onderbrekingen van de ander.
  • Wat zijn de (achterliggende) belangen van beide partijen.
  • Verschillende oplossingsmogelijkheden


Als mediator begeleid ik het proces en ondertitel ik waar nodig. De bestaande blokkades en barricades in de communicatie worden opgemerkt en weggenomen. De verschillende standpunten, kwesties en oplossingen worden onder mijn begeleiding onderzocht en uitgewerkt. 

Vaststellingsovereenkomst

Aan het einde van de mediationgesprekken zal ik een verslag maken: de zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Dit kan een lijstje met afspraken zijn of een uitgebreide overeenkomst waarin bijvoorbeeld de beëindiging van een dienstverband wordt geregeld. Deze overeenkomst wordt juridisch getoetst en indien nodig gemaakt door een externe advocaat of notaris. 

Heb je vragen of wil je persoonlijk kennismaken ?

“Hope is definitely not the same thing as optimism. It is not the conviction that something will turn out well,
but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns out.” - Vaclav Havel